Rola i znaczenie zielenie w mieście - Świadomość znaczenia zieleni w mieście

Dla mieszkańców centrum miasta kontakt z przyrodą ograniczony jest niekiedy tylko do zieleni towarzyszącej budynkom i trasom komunikacyjnym, natomiast zalecana powierzchnia terenów zieleni przypadająca na jednego mieszkańca to minimum 8 - 15 m2.

Według WHO (World Health Organization) powinno to być aż 50 m2. W Polsce pod względem powierzchni najwięcej terenów zieleni znajduje się kolejno:

w Warszawie (ponad 32 km2), Łodzi (16 km2) i Krakowie (15 km2). Biorąc pod uwagę powierzchnię terenów zieleni, jaka przypada na 1000 mieszkańców, liderem jest Bydgoszcz z wynikiem 3,8 ha. Za nią znajdują się Katowice (3,4 ha/1000 mieszk.), Opole (2,9 ha/1000 mieszk.) i Gorzów Wielkopolski (2,8 ha/1000 mieszk.).

W artykule 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawarto informację, iż państwo „zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z prawem, do zadań organów administracji, które wydały decyzję na usunięcie drzew należy zadbanie o posadzenie innej roślinności tak, aby zrekompensowało to powstałe zmiany w środowisku. Organy posiadają jednak dużą swobodę w określaniu parametrów jakościowych zastępczego materiału roślinnego. Niejednokrotnie ma miejsce sytuacja, w której organ administracji nie wymienia parametrów jakościowych drzew przeznaczonych na nowe nasadzenia, co skutkuje posadzeniem roślinności o niewielkiej wartości przyrodniczej. Z tego względu istotne jest określenie pewnych cech drzew, które miałyby podobną wartość przyrodniczą do tych, które usunięto.

Obecnie 54% ludności świata żyje w miastach. W Polsce jest to ponad 60%. Jak prognozuje Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych (DESA) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) po 2025 ponad 60% ludności na świecie będzie mieszkało w dużych aglomeracjach miejskich. Jeżeli prognozy te się sprawdzą, to w przyszłości miasta mogą stać się miejscem życia znaczącej większości ludzi. Z tego względu ważna jest świadomość społeczeństwa rozumiejącego jak ważną rolę pełni zieleń w środowisku ich życia.