Rola i znaczenie zieleni w mieście

Życie w mieście nie oznacza rezygnacji z kontaktu z przyrodą. Zieleń miejska może być obecna przy różnych typach zagospodarowania przestrzeni.

Obecna jest na obszarze całego miasta, zarówno w otoczeniu terenów mieszkaniowych jak również przemysłowych. Tereny zieleni w mieście są ważnym elementem struktury przestrzeni publicznych, które według Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku mają „szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i nawiązywania kontaktów społecznych”. Artykuł 5 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku definiuje tereny zieleni jako „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe”. Różnorodność funkcji jakie ma spełniać zieleń świadczy o tym, jak duże ma ona znaczenie.